جدول زمان بندی اجراها

#نام کنسرتزمان کنسرتخوانندهمحل اجراساعت شروعنام شهر
1 گروه راز و نیاز 16 تیر ماه سالار عقیلی تالار اروس 21:30 ارومیه
2 گروه راز و نیاز 21 اردیبهشت ماه سالار عقیلی تالار رودکی 20:30 اصفهان
3 گروه راز و نیاز 16 اردیبهشت ماه سالار عقیلی سالن سید رسول حسینی 20:00 ساری
4 گروه راز و نیاز 17 اردیبهشت ماه سالار عقیلی سالن پیامبر اعظم 17:00 آمل
5 گروه راز و نیاز 18 اردیبهشت ماه سالار عقیلی سالن امام خمینی 17:00 نور
6 گروه راز و نیاز 10 اردیبهشت ماه سالار عقیلی تالار وحدت 21:30 تهران
7 گروه راز و نیاز 11 اردیبهشت ماه سالار عقیلی تالار وحدت 21:30 تهران
8 گروه راز و نیاز 5 اردیبهشت ماه سالار عقیلی سالن فجر 20:00 اردکان