چکیده:

 

مقاله ی حاضر تلاشی بینارشته ای در زمینه ی معماری و روانشناسی است که  به بررسی عوامل تاثیر گذار در طراحی معماری می پردازد. عواملی که  منجر به آفرینش فضایی می شوند با کیفییتی بالا و دارای بار عاطفی مثبت . اینکه محیط چگونه بر انسان تاثیر میگذارد و جه عواملی باعث به وجود آمدن این نوع احساس در فرد می شوند،پرسش اصلی این پزوهش می باشد.در  این طرح تحقیقی  به دنبال آن هستیم که با بررسی عوامل محیطی ،راز خیال انگیزی و کیفیت بعضی فضا ها را کشف بنماییم. با توجه به پیشرفت سریع جوامع جهانی در زمینه ی علمی و عملی ضرورت پژوهش های کیفی بیش از پیش احساس می شود.به همین سبب در این پژوهش از علم روانشناسی برای پیش برد اهداف معماری کمک گرفته شده است که پس از تحلیل و بررسی داده ها  ، عوامل روانی در تاثیر پذیری انسان  از فضا شناخته شد که می توان با در نظر گرفتن آنها روند طراحی معماری را به گونه ای کاملا متفاوت تغییر داد. نهایتا آشکار شد که بنا های با ارزش معماری ایران اکثرا از تناسبات مشابهی برخوردارند که مانند عناصر موسیقایی، هارمونیک و طلایی هستند و این الگو های بی زمان قابل بازآفرینی در معماری و شهرسازی امروز ما می باشند.