چکیده:

مقاله ی حاضر به بررسی بنیادی پدید ی ریتم در کلیات هنر می پردازد.چگونگی بومی شدن ، تعلق ریتم به فرهنگ خاص و صورت های کاربردی آن مورد  بررسی قرار می گیرد. در این میان ، مطالبی درباب نقاط مشترک رشته های هنری مطرح می شود که از وجه تشابه هنرها به اخص موسیقی و معماری برای ملموس کردن بیشتر این مقوله استفاده شده است.سپس به بررسی جایگاه ریتم در هنر ایرانی و ریشه های فرهنگی شکل گیری و آفرینش هنری می پردازد. این پژوهش به منظور ارتقا کیفیت آثار هنری و با نگاه تحلیلی انجام شده است که در نهایت به زوایای پنهان پدیده ی ریتم در موسیقی و هنر های تجسمی ایرانی اشاره می کند.