پیمایشی در ضوابط طراحی فضاهای فرهنگی-هنری با بررسی نمونه ی موردی مجموعه باغ فردوس تهران

چکیده:

با گسترش لحظه به لحظه ی علم در جهان و حرکت به سمت فوق تخصصی کردن حوزه ها , نزدیکی به پارامتر های جهانی در هر شاخه ای اهمییت یافته مخصوصا در معماری و شهر سازی که مبحث پیش روی این پژوهش است.. بالا بردن سطح کیفی پروژه ها از جمله مسایل مهمی است که برای رسیدن به آن چاره ای جز تحقیق و بررسی نیست.در کشور عزیزمان ایران تعداد زیادی بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند موجود است که با توجه به نیاز های حال بعضا شاهد گسترش در سایت آنها می شویم .ولی ایا این پروژه ها با مقیاس جهانی قابل مقایسه هستند؟ چه عواملی قبل از شروع پروژه بررسی شده اند؟ هدف از این پژوهش ارائه ی راهکارهای مناسب برای بالا بردن سطح کیفی پروژه های فرهنگی-تاریخی در ایران است. به همین منظور با مقایسه ی نمونه موردی مجموعه ی باغ فردوس تهران (موزه ی سینما) با پروژه های مشابه جهانی به محاسن و معایب مربوطه  شناخت پیدا کرده و با آسیب شناسی به عمل آمده از پروژه نتیجه گیری انجام می شود. در نهایت بر اساس یافته ها  مشخص می شود که گسترش پروژه با معایبی مواجه است که به ارائه ی راهکارهایی برای رفع آسیب ها و تقویت ارزش ها  می پردازدیم.