بزرگداشت استاد فرهاد فخرالدینی

آیین بزرگداشت استاد فرهاد فخرالدینی که در سال 1394 با حضور اساتید به نام موسیقی از جمله استاد شجریان برگزار شد