جستاری در چگونگی عنصر ریتم در موسیقی و معماری اسلامی با بررسی نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله اصفهان

چکیده

     مقاله ی حاضر به بررسی بنیادی عنصر ریتم در دو رشته ی موسیقی و معماری اسلامی می پردازد و تفاوت ها و شباهت های این پدیده را در هر دو رشته مورد کاووش قرار می دهد. می توان شناخت ریتم را یکی از نخستین قدم های شخصیت بخشی به یک اثر هنری دانست. ریتم در هفت اقلیم هنر قالب های متفاوتی برای ظهور خود بر می گزیند  و عامل پویایی در بسیاری از آثار است .از این رو می توان گفت ریتم همان شروع حرکت است. حرکتی در زمان و فضا که بسته به نوع بیان در ظرف های گوناگون قرار می گیرد. هدف از این پژوهش شناخت واستفاده ی خلاقانه ی  پدیده ی ریتم در آفرینش هنری است که در نهایت به خلق فراورده های هنری با کیفیت  مطلوب منجر شود. برای دقیق تر شدن تحقیق و ملموس شدن اطلاعات به تشریح و نقد نمونه ی موردی ( مسجد شیخ لطف الله اصفهان) نیز پرداخته شده.است و در نهایت پس از تحلیل و بررسی ، اشتراکات زیادی بین  عنصر ریتم در موسیقی و معماری یافت شده است به طوری که مانند نسبت های ریاضی ریتم در هر دو زمینه دارای اصول مشخصی است که هنرمندان گذشته ی  ایران بر آن واقف بودند .پس می توان با استفاده صحیح از آن در آفرینش آثار هنری امروز , به اهداف مد نظر خالق اثر رسید.