چکیده:

مقاله ی حاضر به بررسی جایگاه موسیقی در هنر اسلامی از طریق مقایسه با جایگاه آن در هنر های زیبا ی غربی می پردازد. این پژوهش با جستاری در میان دیدگاه اندیشمندان اسلامی و فیلسوفان مکاتب غربی آغاز می شود و در باب کلیات و تعاریف هنر مقایسه انجام می گیرد. سپس به بررسی نظریات مربوط به موسیقی می پردازیم و از طریق تحلیل دیدگاه ها به جمع بندی و نتیجه گیری می رسیم.پرسش های اصلی تحقیق عبارتند از اینکه آیا موسیقی اسلامی ، موسیقی سنتی مردمان کشور های مسلمان است؟ و آیا در هنر اسلامی پدیده ای به عنوان موسیقی پذیرفته شده است؟ اگر این چنین است معیار های موسیقی حلال اسلامی کدام اند ؟ هدف اصلی از این پژوهش ابهام زدایی بی طرفانه در مبانی نظری هنر اسلامی مخصوصا در باب موسیقی است که به نسبت هنر های تزئینی کمتر مورد توجه و نقد قرار گرفته و نتایج بدست آمده می تواند برای پژوهش گران هنر های اسلامی و موسیقی دانان جنبه ی کاربردی داشته باشد.